آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 313
 • بازدید دیروز : 200
 • بازدید کل : 997211

متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – 64 مقاله


متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – 64 مقاله

متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی 64 مقاله

 

همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی توسط دانشگاه هنر تبریز در سال 1390 برگزار شده است. متن کامل 64 مقاله به صورت PDF در این بسته ارائه شده است:

 

فهرست مقالات ارئه شده در همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی:

محور اول: ماهیت و هویت معماري اسلامی

 • تبیین نقش و تأثیر نظام معرفتی اسلام بر شکل گیري چارچوب نظري پژوهش هاي حوزة معماري - رضا سامه
 • مصادیق و مفاهیم معمارانۀ پدیده هاي طبیعی خلقت ازدیدگاه قرآن مجید - محمد مهدي پوستین دوز
 • سلسله مراتب فضایی و حرمت و محرمیت در خانه سازي جهان اسلام - حسن کریمیان/ عبدالکریم عطارزاده
 • مسکن در شهر اسلامی از نگاه نهج البلاغه - الهام فلاح منشادي
 • خاستگاه فرم در هنر و معماري اسلامی- مجتبی انصاري/ محدرضاپورجعفر/ لیلاسادات هاشمی دمنه/ محسن تابان
 • اصول مکان یابی مسجد در شهر مدینه بر اساس الگوي مساجد عصر نبوي - عبدالحمید نقره کار/مهدي حمزه نژاد/ محمدرضا عطایی همدانی
 • تربیت اسلامی » تأملی در تأثیر «روح معماري اسلامی» تا «معماري روح» از هویت اسلامی معماري و شهرسازي بر معمار - سلمان نقره کار
 • مزایاي شیوه آموزش سنتی معماري ایران در دوره اسلامی - محمدرضا پاکدل فرد/ وحیده جمیري

 

محور دوم: اندیشه ها و نظریه ها در معماري اسلامی

 • دسته بندي دیدگاه ها پیرامون خاستگاه و اصول نظریات معماري اسلامی - فاطمه صادق ترکی
 • بازشناسی هوشمندي در سازمان فضایی خانه هاي سنتی ایران - محمد جواد مهدوي نژاد/ فرهاد تهرانی/ علی کرم
 • جستجویی در الگوهاي انعطافپذیري در مسکن تاریخی یزد - کاظم مندگاري/ سید علی اکبر کوششگران/ نسیم رحیمی میبدي
 • شناسایی مؤلفه هاي هویت بخش به فضاهاي آموزشی بر اساس دیدگاه اسلامی( با مطالعه موردي دانشکده هنر و معماري یزد) - مجتبی اکبریان/ محبوبه شریف مهرآبادي
 • مرتبت تدریج در خانه؛ احیاي بستر زندگی خانواده گسترده - مصطفی صیرفیان پور
 • مفهوم کیفی حرکت در فضاي معماري سنتی و مدرن - پریسا هاشم پور
 • سیر تحول مفاهیم زیبایی - والایی در معماري مساجد ایران - احمد یحیی پور/ زهرا ضرابی/ مهدي حمزه نژاد
 • بازشناسی خاستگاه معماري تعزیه - رضا ناصري پور تکلو
 • مبانی طرح معماري در وضعیت میان افزا و مجاور افزاي تاریخی- فرهنگی- علیرضا رازقی
 • بررسی معماري سقاخانه از دیدگاه کهن الگوها - حمیده قابلی

 

محور سوم: مکاتب معماري ایرانی اسلامی

 • تاریخ نگاري معماري ایران به روش جغرافیایی شکل گیري - توسعه –کاستی ها - مجتبی انصاري/ احد نژاد ابراهیمی
 • چگونگی تاثیر ویژگیهاي معماري پیش از اسلام بر شکل گیري معماري مذهبی پس از اسلام ایران - پیروز حناچی/ منا آذرنوش
 • بررسی نقش کتیبه ها در تعالی فضاي مساجد (مساجد جامع اصفهان، یزد و مسجد شیخ لطف الله) - محمدرضا بمانیان/ نوشین ناگهانی
 • بازسازي آثار معماري در دورة تیموریان - ولی اله کاوسی
 • بررسی دلایل ساخت مسجد شیخ لطف الله و امام اصفهان- نوید یعقوب زاده
 • بررسی نقش نور در تبیین توالی فضا در معماري اسلامی(نمونه موردي:مسجد شیخ لطف الله) - محمد رضا بمانیان/ محمدعلی عالی نسب
 • فن شناسی نقاشی هاي قاجاري ایوان جنوبی گنبد توحیدخانه - آناهیتا ساسانی
 • موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصري - گلدیس وحیدي برجی

 

محور چهارم : ماهیت و هویت شهر اسلامی

 • مبانی معنوي شکل گیري شهر اسلامی - جابر دانش
 • بررسی مفهوم عدالت در شهرهاي عهد اسلامی - یوسف زینال زاده/ سحر ارجمندي باسمنج
 • انسجام در شهرهاي کهن ایران-اسلامی - محمد صادق فلاحت/ لیلا کمالی
 • نوشهر اسلامی و عامل عدالت (اصول و ضوابط حاکم بر احداث و ارزیابی) - نورمحمد منجِزي/ سید علی محمد رفیعی

 

محور پنجم: اندیشه ها و نظریه ها در شهرسازي اسلامی

 • از شهر اسلامی تا شهر پایدار؛ تبیین ویژگی هاي مشترك - علی سلطانی/ علی دشتی
 • تقابل الگوهاي اجتماعی پایدار در غرب با اسلام شهرهاي تاریخی ایران - صفا سلخی خسرقی
 • شهر اسلامی نمونه بارز شهر پایدار - محمد مرادي/ علیرضا کریمی/ سالار پژمان فر
 • درآمدي بر تاب آوري شهرهاي اسلامی - محمدرضا فرزاد بهتاش/ محمدتقی پیربابائی/ محمدعلی کی نژاد
 • شهرهاي اسلامی، کالبد تجلی بخش مفاهیم مقدس بررسی تطبیق «چزاره براندي» پذیري تئوري مرمت - پویا زرگران
 • مفهوم قلمرو در بافت هاي تاریخی دوران اسلامی نمونه موردي: بافت تاریخی شهر اصفهان - مهین نسترن/ بهزاد صدري/ الناز فیض شعار
 • ساختار معماري و شهرسازي ایرانی - علیرضا نورییان
 • وقف، الگوي نظارت و ارزیابی اقدامات شهرسازي و حفاظت شهري پایدار - اصغر محمدمرادي/ فاطمه مهدیزاده سراج/ سکینه تاج الدینی
 • فرآیند توجه به هویت اسلامی در ساختار کالبدي شهرهاي ایرانی دستیابی به حس مکان اسلامی-ایرانی در طراحی شهري معاصر - اسلام کرمی

 

محور ششم: مکاتب شهرسازي ایرانی اسلامی

 • دو شهر، دو شیوه، دو مکتب: از تبریز تا اصفهان، از ایلخانان تا صفویان. - حسن کریمیان/ سیده زهرا ابطحی/ رضا سلمانپور
 • تأثیر مکتب شهرسازي ایلخانی بر تکوین نظام ساختاري شهرهاي عثمانی طی قرن چهارده میلادي، مطالعه تطبیقی تبریز و بورسا- اصغر محمدمرادي/ ساناز جعفرپور ناصر
 • بررسی تطبیقی عناصر هویت بخش به شهر اسلامی؛ نمونه مورد مطالعه: شهر ري - محمد کمیلی/ زهرا خدائی
 • بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهاي ایران و تبیین جایگاه محلات به مثابه نظام اجتماعی شکل دهنده به شهر قاجاري - فرامرز پارسی/ کاوه منصوري/ نگار بدري
 • بازتاب جنسیت در فضاهاي شهري سنتی ایران در دوره صفویه - ملیحه هاشمی/ مرتضی میرغلامی
 • اورامان، فرازي از هویت معماري و شهرسازي اسلامی ایران - صلاح الدین مولانایی/ سارا سلیمانی
 • نقش عناصر تجاري شهري موثر در سازماندهی شهر اسلامی - ندا جوانمرد/ لاله مهین خداوردي نیا
 • نقش تکایا در پایداري کالبدي بافت تاریخی گرگان - حسن نظیف
 • هسته تاریخی و روند گسترش شهر بروجرد در دوره اسلامی - عبداله نصرالهی/ مهدي پیرحیاتی
 • حیات مسیحیت در شهرسازي اسلامی- حسین اسمعیلی سنگري
 • تبیین فرایند آفرینش هنري بر مبناي حکمت و فلسفه اسلامی - احمد اخلاصی/محمد علی آبادي/علی خواجوي
 • بازشناسی ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامی در معماري مسکن و ترجمان آن جهت کاربرد در معماري مسکن معاصر - مازیار آصفی/الناز ایمانی
 • «بناي آئینی سقاتالار» بررسی فرم، عناصر، اجزا، و عملکرد - ماجده پورروحانی
 • تأملی بر مفهوم منظر شهري در شهرهاي ایرانی – اسلامی از گذشته تا به حال - محمدتقی پیربابایی/مریم فرخی
 • بررسی تطبیقی الگوهاي اولیه میدان نقش جهان - فرهاد تهرانی/رضا ابویی/مینا راداحمدي
 • جایگاه کرامت انسانی در معماري اسلامی - مهسا رادمهر
 • شهر اسلامی در سنت حضرت رسول اکرم (ص) - حسن ستاري ساربانقلی
 • از پایداري تا جاودانگی در خانه ایرانی(نمونه موردي خانه نقلی کاشان) - بابک عالمی
 • تباین فرهنگی مساجد فاخر و مردم گرا- راضیه لبیب زاده/محمدعلی خان محمدي
 • لزوم باززنده سازي هویت بومی معماري اسلامی -ایرانی در دستیابی به معماري پایدار - راضیه لبیبزاده/محمدعلی خان محمدي
 • از تجسم تا تقدس - پروانه مهرزاد نیا/فرزاد سبزواري
 • نقش مرکز در تکوین مکان در معماري اسلامی - ضحی ندیمی/فاطمه اقبالی زارچی/کاظم موندگاري
 • مسجد تجلی گاه صور مرتبط با معنا (از دید معنا شناختی) - حامد نظري
 • پایداري اندامهاي معماري ایرانی در گذار از ایدئولوژي اسلام- حسن نظیف
 • بررسی تطبیقی تزئینات گچبري مسجد نه گنبد بلخ و مسجد جامع نایین از منظر نقش، ترکیب و مفاهیم - علی نعمتی بابایلو/اسراء صالحی


مبلغ واقعی 9,800 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 8,820 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 4211

برچسب های مهم

کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، خیابان شهید سبحانی، پلاک48، واحد4

ارائه پایان نامه، پروپوزال، تحقیق و مقاله معماری و شهرسازی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما