آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 118
  • بازدید دیروز : 457
  • بازدید کل : 666000

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی» (فایل word قابل ویرایش)


رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی» (فایل word قابل ویرایش)

این رساله توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 155 صفحه تنظمیم شده و دارای 140منبع است. متن مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده و برای ارائه رساله کارشناسی ارشد معماری مناسب می‌باشد.

 

فایل قابل ویرایش رساله به صورت word با فهرست کامل مطالب، جداول، تصاویر، نقشه‌ها و نمودارها ارائه شده است.

 

می‌توانید اطلاعات تکمیلی راجع به این رساله را از طریق فایل رایگان زیر دریافت نمایید:

 لینک دانلود اطلاعات اولیه رساله «طراحی هنرستان موسیقی با هدف سازگاری معماری و موسیقی»

 

 

چکیده

موسيقي بيانگر پيوند جسم و روح انسان با محيط اطراف وي و نيز نمايانگر هماهنگي و هارموني بين اجزاي مختلف طبيعت است. «معماري و موسيقي به عنوان تجلي بخش‌هايي از روحِ آدمي، داراي جلوه‌هاي مشابهي هستند. هر چند موسيقي با شنوايي و معماري با بينايي بيشتر نمود مي‌يابد ولي هر دو هنر از وجوه مشابه فراواني بهره برده‌اند. توسعه مراکز آموزشی موسیقی مستلزم مطالعه در مبانی و ارائه طرح‌های کالبدی است که بستر نظری ساخت این مراکز باشد. در مسیر طراحی مرکز آموزش موسیقی گام اول شناخت كلي از موضوع پروژه "موسيقي" است و به ترتيب درباره جنبه هاي مشترك موجود ميان معماري و موسيقي ونحوه تاثيرشان بر نوع طراحي بحث باید شود، سپس پيرامون موسيقي ايراني، پيشينه وصفات منحصر بفرد آن و همچنين، مختصري درباره مفاهيم بنيادي معماري سنتي ايران گفتگو شود.

نظر به کمبودهای نظری و عملی موجود در زمینه آموزش، گسترش و استفاده از موسیقی در تهران و دیگر شهرها، لازم است تا مطالعاتی درباره شیوه بهره‌گیری از مفاهیم موسیقی در طراحی معماری و کاربست آن در بهبود رفتار و یادگیری شهروندان صورت گیرد. فرضیه اصلی این پژوهش مبتنی بر ارتباط میان ریتم و هارمونی در معماری مدارس موسیقی با بهبود یادگیری هنرجویان است. آزمون فرضیه از طریق آزمون همبستگی صورت گرفت و فرضیه تایید شد.

در بعد طراحی نیز یازده مولفه‌های مشترک میان موسیقی و معماری شناسایی شد. و به وسیله پرسشنامه نظر هنرآموزان و هنرجویان موسیقی در این مورد سنجیده شد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد مولفه‌های ریتم و نظم، هارمونی، حرکت و سکون، سلسله مراتب، وحدت و کثرت و رنگ و تزئین به دارای بیشترین اهمیت در طراحی فضاهای آموزشی موسیقی است.

 

واژگان کلیدی: هنرستان، موسیقی، موسیقی درمانی، ریتم، هارمونی

 

 

گزیده ای از مبانی نظری:

2-4-4- مقايسه و تحليل ساختار فضاهاي مـعماري و سـاختار فضاهاي موسيقي

بر اساس‌ آنچه‌ در‌ وجوه موسيقي و معماري گفته شد وجـوه مـشترک ساختاري در معماری ایران و منطبق با معیارهای اسلامی و آیینی و بر اساس شکل مورد بررسي‌ قـرار میگیرد تا رهنمودهایی برای طراحی از آن استخراج شود. در‌ ادامـه‌ پس‌ ازاين تقسيم‌بندي فضايي مثال‌هايي از معماري ایران و مثال‌هـايي از‌ مـوسيقي‌ آیینی و سنتی(گوشه‌ها) را به صـورت تـطبيقي در کـنار هم آورده شده‌ اسـت‌.

 

الف- فـضاي‌ متمرکز و ويژه (به صورت بـسته و بـاز): اندام معماري فضاي ويژه متمرکز به صورت بسته گنبد‌ خانه‌ و اندام‌ معماري فضاي ويژه متمرکز بـه صـورت باز: حياط چهار ايواني و چهارطاقي اسـت‌. در‌ مـوسيقي، گوشه عـشاق و يا اوج اسـت. اوج بـه معني بلندي، بالا، فــراز، بالاترين نقطه آواز، شعبه‌ اي‌ از عشاق (وجداني، ١٣٧٦: ٦٨).

گنبد خانه، خواه مربع شکل يا چندوجهي، يک‌ فضاي داخلي مـتداول اسـت براي شبستان مسجد‌ يا‌ تالار‌ بار عـام امـيري و يا مـقبره بـزرگي. ارزش‌ سمبوليک‌ گنبد در هـريک از اين مـوارد در معماري اسلامي داراي تاريخي طولاني است‌ که‌ مربـوط بـه سـاختمان گنبـدي شـکل‌ جهان‌ هستي مي‌گردد‌. گـنبد‌ بـه عـلت توانائي اش براي پوشاندن‌ فضايي‌ وسيع بدون قـرباني کـردن وحـدت يا ارتـفاع آن فـضـا، بــيش از هـر‌ نوع‌ پوشش ديگري موردپسند و مقبول خاطر بود‌ (ويلبر و گلمبگ، ١٣٧٤: ١١٥‌). مقصود‌ از گنبد خانه، قسمت اصـلي‌ مسـجد‌ اسـت کـه محراب در آن قرار دارد (سيد صدر، ١٣٨١: ٤٧٤).

صحن يا‌ حياط‌ باز يکي از خـصوصيات اساسي‌ نقشـه‌ متـداول‌ مدرسـه بـود‌. تناسب‌ حياط گوناگون است. از‌ فضاهاي‌ مربع شکل که معمولاً در مدارس وجود دارد گرفته تا مستطيل که از اختصاصات‌ بيشتر‌ مسـجد است. حياط به عنوان فضاي‌ بـيروني‌ و هـمچنين جايي‌ که‌ ازآنجا‌ نماهاي داخلي عمارت را‌ نظاره کنند، مورداستفاده قرار مـي گيـرد. حيـاط همچنين براي توجيه موقعيت بخش هاي گوناگون نيز‌ به‌ کار مي رود. حياط ضـمناً راه‌ دسترسـي‌ بــه‌ فـضـاهاي‌ عمـده‌ ي عمـومي ماننـد شبستان‌ مسجد‌ را فراهم مي سازد. هرکجا که حياط وجود داشته باشد، معمولاً فضايي است که پيرامون آن‌ بقيه‌ ي بنا‌ ســازمان مي‌يابـد. کانون معماري بنا، حـياط‌ اسـت‌ (ويلبر‌ و گلمبگ‌، ١٣٧٤‌: ١١٣‌-١١٤).

 

ب- فضاي ضـرب آهنگي متمرکز: کاربندي در گنبدخانه يک فضاي ضرباهنگي و متمرکز است. در موسيقي چهارمضراب اين ويژگي‌ را‌ دارد. کاربندي، نوعي پوشش‌ است‌ مـتشکل از لنگه طاق هايي با قوس معين که تحت قواعدي هندسي هـمديگر را قـطع مـي‌کنند و قـواره اصلي پوشش را به وجود مي آورند. کاربندي ها، متشکل از باريکه‌ ها‌ يا لنگه طاق هايي هـستند ‌ ‌کـه از تقاطعشـان، اسـتخوان بنـدي پوشـش براي سقف به وجود مي آيد و اکثر مواقع به صـورت اسـکلت پوشـش دوم و کوتاه تر نسبت به سقف اصلي‌ هستند‌ و گاهي بـه‌ عنـوان سـقف اصلي نيز مورداستفاده قـرار مي گيرند (سيد صدر، ١٣٨١: ٤٧٠). در موسيقي، چون ادامه قطعات‌ بي ضرب موجب خسـتگي اســت، اغلـب نوازندگان در ضمن نـواختن آواز‌، قـطعات‌ ضربي‌ کوچکي که داراي ضربي يکنواخت اسـت در ميـان آوازهـا مـي گنجاندنـد، ايـن قطعـات کوچک را «چهارمضراب » گويند(وجـداني، ١٣٧٦: ٢٠٧).

 

ج- فضاي گذر يا عدم تمرکز(به صورت ضرباهنگي و غير ريتميک): در معماري سنتي فضاي گذر‌ بـه‌ صـورت ضرباهنگي رواق هـا هستند.و در موسيقي فضاي گذر به صورت زنگوله، نغمه، چهارباره کرشمه است به گونه اي که تغيير گام در اين گوشه هـا صـورت نگيـرد (زيرا اگر‌ تغيير‌ گام در اين گوشه ها صورت بـگيرد تـبديل به فضاي اتصال مي شوند). اين نـوع گوشـه‌هـا پايبنـد بـه ضـرباهنگي معـين و شناخته شده هستند. در اندام‌هاي معماري فضاي‌ گذر‌ به صورت «غير ريتميک»، کوچه ها و گذرها هستند کـه مـعمـولاً بــا هندسـه‌اي آزاد حرکت مي کنند. در معماري ايراني اغلب يک سلسله طاق بـه جـاي ديوار بـه کاررفته است. اين سلسله طاق‌هاي جناغي به صـورت‌ طــاق‌ نماهـايي‌، صحن يا حياط را در برمي گيرد. زيبايي‌ معماري‌ ايراني شديداً متکي بر ايجاد غيرعمدي رواق هاي يکنواخت است که گهگاه بــه وســيله ي سـردر بسيار بلند ايواني و يا‌ گنبدي‌ پيازي‌ شکل از يکنواختي بيرون مي آيد. رواق، شتابي مـيان دونقطه‌ از چنين نقاطي پديد مـي آورد کـه بيننده را از نقطه اوجي به نقطه اوج ديگر هدايت مي‌‌کند‌ (ويلبر‌ و گلمبگ، ١٣٧٤: ١١٥). رواق، راهروي ارتـباطي اســت کــه بـراي ايجـاد سايه‌ پيش‌بيني شده و اکثراً تمامي آن به صورت قـوس دار مـي باشد. رواق ازنظر کالبدي، فضايي سرپوشيده، نيمه‌ باز‌ و ممتد است و از جنبه‌ي کارکردي، فضايي ارتباطي، با ماهيتي مـتفاوت از فـضاي‌ ورودي‌ کـه‌ اغلب در پيرامون حياط (در يک سمت يا چند جانب) يا در محـيط فضاي‌ ساخته‌ شده‌ احداث مـي‌شـود. رواق يا سـتون بند، رديفي از ستون ها يا فضاي ارتباطي‌ ستون‌ دار است (سيد صدر، ١٣٨١: ٣١١).

 

د- فضاي تجمع (به صـورت فـضاي تـجمع از‌ واحدهاي‌ يکسان‌ و واحدهاي غير يکسـان): شبسـتان، چهـل سـتون، فضـاي ستون دار، اندام معماري فضاي تـجمع بـا‌ واحدهاي‌ يکسان در معماري هستند. و در موسيقي، تصنيف به عنوان فضاي تجمع با واحـدهاي‌ يکـسان‌ مـي‌ بـاشد. حياط مرکزي (شامل چند فضاي کوچک تر) نيز فضاي تجمع است که الزاماً واحـدهاي‌ يکـساني‌ ندارند (فضاي تجمـع از واحدهاي غير يکسان) اما داراي تقارن هاي جزئي‌ با‌ کلي‌ اسـت و هـماهنگي بـخش هاي مختلف را ايجـاد مـي کنـد. در موسـيقي فضـاي تجمع از واحدهاي‌ غير‌ يکسان‌ عبارت است از قطعه ضـربي رنـگ.

واحد اساسي طرح توسعه ي نامحدود (طرح‌ مشبک)، دهانه يا چشمه است که بـه عـنوان فـضاي ميان دوپايه ي مجـزا (جـرز، سـتون، پايـه، پل ) تعريف‌ شده‌. غالب اوقات دهانه با طاقي منفرد پوشيده شده اسـت. دسـته هـايي از‌ اين‌ دهانه را ديوارهاي تيغه اي احاطه مي‌ کند‌. تالاري‌ را که به اين نحو حـاصل مـي‌شود‌ مي‌توان برحسب نيازمندي‌هاي جامعه، به طور نامحدود توسعه يا تقليل داد‌.(ويلبـر‌ و گـلمبگ، ١٣٧٤: ١٢٤). شبستان، سالن‌ سرپوشيده‌ي بنا‌ و سـالن سـتون دار‌ و سرپوشـيده‌ ي مـسـجدها اسـت (سـيد صدر‌، ١٣٨١‌: ٣٧٣). قطعه ي ضربي يا تصنيف از ساختارهاي قـديمي مـوسيقي سنتي است. تصنيف يکي از‌ فرم‌ هايي است کـه در بستر فرهنگ‌ رسمي‌ يا هـنري‌ ايران‌ زمين‌ رشد کرده است. بااينکه‌ در تـصنيف از قافيه استفاده مي شـود امـا در قيد آن نمي ماند و بيشـتر تـابع‌ وزن‌ بوده و بيشتر به هماهنگي کلمات و پستي‌ وبلندي‌ جملات‌ موسيقي‌ توجه‌ دارد (وجـداني، ١٣٧٦: ١٥٩).

حـياط بـه عـنوان فضاي بيروني و همچنين جـايي‌ که ازآنجا نماهاي داخلي عمارت را نظاره کنند، مورداستفاده قرار مي گيرد. حياط همچنين براي تـوجيه مـوقعيت بخش هاي گوناگون نيز به کـار مـي رود. حـياط ضـمناً راه دسـترسي به‌ فضاهاي‌ عـمده ي عـمومي مانند شبستان مسـجد را فراهم مي سازد. هرکجا که حياط وجود داشته باشد، معمولاً فضايي است کـه پيرامـون آن بـقيه ي بنا سازمان مي يابد (ويلبـر و گلمبـگ،١٣٧٤‌: ١١٣‌-١١٤).

ورودي، بـه عـنوان يک فضاي ارتباطي است که ازلحاظ بصري و ادراکي، فضايي رابط بين بنا‌ با فضاهاي شهري و عامل دعـوت کننـدگي براي بنا مي باشد. هشتي، ايوان ورودي و درگاه از اندام هاي وابسته به ورودي هستند. در ورودي معمولاً تـزييناتي مـانند مقـرنس بــه کـار مي رود‌. درآمد‌ در رديف موسيقي ايران به منزله ي مقدمه اي است براي وارد شدن به الحان. درواقع مقصود از درآمد، شـروع بــه زمينـه ي همان دستگاه است. مثل اينکه درآمد، علم شده باشد‌ بـراي‌ لحـني کـه ابتدا در آن دستگاه شروع مي شود (حجتی و فروتن، 1394: 64)

 

ه- فـضاي تـکرارشونده ي متمرکز يا فضاي متداوم و پيوسته: در معماري سنتي اندام هاي تکرارشونده اي‌ مانند‌ حجره‌ ها و اتـاق هـا بـه عنوان‌ فضاي‌ تکرارشونده‌ ي متمرکز وجود دارد. در موسيقي، در پايان اکثر گوشه ها جمله ي فرود هست.فـرود در آخر هر گوشه بـه مـايـه اصلي‌ برگردد‌. يک‌ رشته اتاق هاي طاق دار کوچک به اشکال‌ مربع‌ يا مستطيل و احياناً هشت گـوش در اطـراف حيـاط هـا يـا در زوايـاي بناهايي که در مرکز آن ها گنبدي‌ قرار‌ داشت‌، ساخته مي شد. اين اتاق ها در مـدارس به عنوان‌ اتاق خواب، يک يا دو نفـر را جـاي مـي داد.

بعضي از اين حجره ها طاقچه هايي براي‌ جا‌ دادن‌ اسباب داشت. اين اتاق ها را اغلب در دوطبقه مي ساختند‌. دسترسي‌ به اتاق هاي فوقاني از طريق راهروهايي کـه آن هـا را به هم مربوط مي ساخت‌، انجام‌ مي‌ گرفت (ويلبر و گلمبگ، ١٣٧٤: ١١٨). در موسيقي، به طـورکلي فـرود عبارت است‌ از‌ فيگور‌ نهايي درآمد. خاتمه ي اکثر گوشه هاي دستگاه، ملودي فرود را با تغييري جزئي دوبـاره‌ بـه‌ خاطر‌ مي آورد. ازاين جهت فرود را مي توان به نوعي ترجيع بند در موسيقي‌ تشبيه‌ نمود (وجداني، ١٣٧٦: ٥٥٨).

 

 

فهرست مطالب:

فصل یک: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 1

1-2- بيان مساله 2

1-3- اهمیت موضوع4

1-4- پرسش اصلي تحقيق 5

1-5- پیشینه پژوهش5

1-6- اهداف تحقیق 12

1-7- فرضيه 13

1-8- واژگان تحقیق 13

1-9- روش تحقیق 15

1-9-1- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 16

فصل دو: مبانی نظری و ادبیات تحقیق17

2-1- مقدمه 17

2-2- مبانی و مفاهیم در موسیقی 17

2-2-1- تاریخچه اجمالی موسیقی 19

2-2-1- پیشینه موسیقی در ایران 20

2-3- موسیقی آیینی 24

2-3-1- پیشینه موسیقی آیینی24

2-3-2- موسیقی آیینی معاصر 25

2-3-3- انواع موسیقی مذهبی و آیینی26

2-3-4- جمع‌بندی موسیقی آیینی 27

2-4- ارتباط محیط کالبدی و موسیقی29

2-4-1- تشابه معماری و موسیقی 30

2-4-2- اجزا و مفاهیم مشترک 32

2-4-3- فرآیند خلق اثر در معماری و موسیقی34

2-4-4- مقايسه و تحليل ساختار فضاهاي مـعماري و سـاختار فضاهاي موسيقي 37

2-5- موسیقی درمانی 43

2-5-2- کاربرد موسیقی درمانی 46

2-5-2- ارتباط موسیقی آیینی و موسیقی درمانی 48

2-6- جمع بندی 49

فصل سه: روش پژوهش 51

3-1- مقدمه 51

3-2- طرح کلیات تحقیق 51

3-3- روش تحقیق 52

3-6- ابزار تحقیق 52

3-6-1- ابزار مشاهده52

3-6-3- ابزار پرسش‌نامه 53

3-7- روش شناسایی متغیرها53

3-8- جامعه آماری 54

3-9- پرسشنامه 55

3-10- روش‌ ارزیابی و تحلیل داده‌ها56

3-9-1- روش تحلیل داده‌ها (آزمون فرضیه) 56

3-9-2- روش تحلیل داده‌ها (اولویت بندی معیارها) 58

فصل چهار: نمونه‌های مشابه، استانداردها و یافته‌های تحقیق 60

4-1- مقدمه 60

4-2- بررسی نمونه‌های مشابه61

4-2-1- مدرسه موسیقی ایگل راک 61

4-2-2- دبیرستان کلکماس 66

4-2-3- مدرسه بازرگانی بکسلی، لندن 70

4-2-4- هنرستان خلعتبری تهران 75

4-2-6- جمع‌بندی نمونه‌های مشابه 79

4-3- استاندارها و ضوابط طراحی معماری 84

4-3-1- فضاهای نمایشی 84

4-2-2-1- سالن تماشا– سقف‌ها 84

4-3-2- فضاهای اداری 87

4-3-3- ضوابط فضاهای آموزشی 89

4-3-3-1- نور در فضاهای آموزشی 90

4-3-3-2- آکوستیک91

4-3-3-3- تالارهای سخنرانی 92

4-3-4- ضوابط طراحی فضای سبز و محوطه 92

4-3-5- پله برقی و شیب‌راه‌ها 94

4-3-6- ضوابط معلولین 96

4-3-2-1- کتابخانه 99

4-3-3- ضوابط طراحی عرصه پشتیبانی 101

4-3-4- ضوابط طراحی فضاهای عمومی 103

4-4- برنامه فیزیکی 103

4-4-1- فضاهاي بخش اجراي موسيقي 103

4-4-2- فضاهای اداری، آموزشی 104

4-4-3- فضاهای فنی و پشتیبانی 106

4-5- شناخت بستر طرح 107

4-5-1- ویژگیهای اقلیمی تهران 107

4-5-1-1- درجه حرارت 108

4-5-1-2- رطوبت و بارندگی 109

4-5-1-3- باد 110

4-5-1-4- پوشش گیاهی 110

4-5-2- تحلیل منطقه (نیاوران) 111

4-5-3- معرفی سایت پروژه111

4-5-3-1- کاربری‌های موثر بر سایت113

4-5-3-2- تحلیل دسترسی 113

4-5-3-2- تحلیل کالبدی و بصری 114

4-6- روند تحلیل نتایج 115

4-6-1- تحلیل پرسشنامه تخصصی 116

4-6-2- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری 116

4-6-3- اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری 117

4-6-4- توصیف اطلاعات دموگرافیک 117

4-7- آزمون فرضیه 119

4-7-1- فرضیه 1-1120

4-7-1- فرضیه 1-2120

4-8- بررسی اولویت‌ها 121

فصـل پنج: رونـد طراحـی 126

5-1- مقدمه 126

5-2- فرآیند طراحی126

منابع 130

 

 

 

 


مبلغ واقعی 45,000 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 33,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کرج، چهار راه هفت تیر، خیابان لاله یک، پلاک 14، طبقه همکف

ارائه پایان نامه، پروپوزال، تحقیق و مقاله معماری و شهرسازی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما